ประกาศ !!! รับคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม พ.ศ. 2557

ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 – 2559

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทางสังคมเหล่านี้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่าง  เท่าเทียมและทั่วถึง และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม และพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่